Shree Balasaheb Mane Shikshan Prasarak Mandal

Womens College Of Pharmacy

Peth Vadgaon

Phone : +91-(0230) 2471414

Teaching Faculty

 

Sr. No. Name of the staff Mobile No. Designation E-Mail
1 Mrs. Kulkarni Vaishali G. 8668991079 Principal vaishaligk2009@gmail.com
2 Miss. Pallavi Mahavir Sangave 9561147475 Lecturer pallavisangave25@gmail.com
3 Miss. Mujawar Nigar Kadar 7058612505 Lecturer nigarmujawar21@gmail.com
4 Miss.Patil Mohini Madhukar 7559391995 Lecturer patilmohini0318@gmail.com
5 Miss.Bhandare Shilpa Vilas 9890368390 Lecturer bhandare0@gmail.com
6 Miss.Mulik Sonal Sambhaji 7709962386 Lecturer sonumulik33367@gmail.com
7 Miss.Pawar Amruta Arjun 9619594309 Lecturer amruta3246@gmail.com
8 Mr.Chandanshive Yogesh Sarjerao 8625017078 Lecturer yogesh148786@gmai.com